Obchodní podmínky

společnosti ALFASHOP, s.r.o.

se sídlem Karolíny Světlé 1368/6 , 73601 Havířov

IČ: 01581597, DIČ CZ01581597

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C vložka 56197

(dále jen ,,prodávající")

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.nakupujnabytek.cz

adresa provozovny je  Areál Bonap ,Hnojník 408, 73953

telefon +420 777 812 002,  email: obchod@nakupujnabytek.cz

 

 

1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky")  společnosti ALFASHOP, s.r.o., IČ: 01581597, DIČ: CZ01581597, se sídlem Karolíny Světlé 1368/6, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C vložka 56197 upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.nakupujnabytek.cz , a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „eshop").

1.2. Obchodní podmínky se přiměřeně použijí i na uzavírání veškerých kupních smluv mezi prodávajícím a kupujícím realizovaných prostřednictvím jiných prostředků komunikace na dálku (tj. telefonicky, e-mailem apod.).

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná v eshopu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. E-shop obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v e-shopu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Kupující bere na vědomí, že fotografie zboží v internetovém obchodě mají pouze informativní charakter a jednotlivé odstíny se mohou lišit dle individuálního nastavení zobrazovacího zařízení (monitor, display mobilního zařízení apod.).

2.4. K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na E-shopu vytvořili Objednávku. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:

 1. Informace o nakupovaném Zboží (na E-shopu označujete Zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem „Přidat do košíku“);
 2. Informace o ceně, ceně za dopravu, způsobu platby celkové ceny a požadovaném způsobu doručení zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby objednávky v rámci uživatelského prostředí e-shopu, přičemž informace o ceně, ceně za dopravu a celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvolného zboží, způsobu jeho doručení a platby;
 3. Své identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit zboží, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.
 4. Smlouvu je možné uzavřít pouze v českém jazyce.

2.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat s povinností platby". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího").

2.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením akceptace objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- online platbou kartou nebo online platbou pro zvolený účet. V takovém případě platba probíhá přes platební bránu Comgate, přičemž se platba řídí podmínkami provozovatele platební brány, které najdete na www.comgate.cz

- v hotovosti nebo kartou na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce – platba dopravci celé částky kupní ceny v hotovosti při převzetí zboží. U platby na dobírku může být požadována záloha z kupní ceny, která bude po zaplacení odečtena z ceny dobírky.

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 258652671/0300 , vedený ČSOB. V tomto případě platby bude zboží dodáno až po uhrazení kupní ceny včetně ceny za dopravu v plné výši prodávajícímu na účet. Jako variabilní symbol u platby je kupující povinen uvést číslo faktury

- prostřednictvím úvěru poskytovaného společností ESSOX ,s.r.o., IČ: 26764652, sídlem Senovážné náměstí 231/7, 370 21 České Budějovice - při vyplňování objednávkového formuláře bude kupující odkázán na stránky společnosti ESSOX, kde vyplní potřebné údaje. Objednávka bude expedována po informaci společnosti ESSOX, že úvěr byl kupujícímu schválen.

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3. Prodávající může požadovat od kupujícího zálohu, zejména u zboží vyrobeného na objednávku (dostupnost), u objednávek zboží, které není běžně skladem, u zboží jehož souhrnná cena přesahuje 10000 Kč nebo u paletové přepravy (DHL). Výše zálohy se stanovuje individuálně podle typu zboží v rozsahu 10-100% z ceny zboží. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3.1 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem v případě bezhotovostní platby.

3.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná ihned po uzavření kupní smlouvy.

3.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen hradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.7. Akční ceny zboží platí po dobu časově určenou nebo do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží.

3.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

3.9. Pokud součástí vyobrazení produktu jsou různé dekorační předměty nebo spotřebiče, nejsou tyto předměty součástí ceny, pokud není uvedeno jinak v popisu produktu.

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo objednáno, vyrobeno nebo upraveno podle přání kupujícího nebo odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. Pokud kupující odmítne převzít zboží vyrobené na objednávku nebo v průběhu jeho výroby objednávku zruší, je povinen uhradit storno poplatek ve výši až 100% hodnoty zboží. 

4.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Neúplné informace o zboží nejsou důvodem pro odstoupení od smlouvy. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující použít vzorový formulář a zaslat ho na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího obchod@nakupujnabytek.cz

4.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4.5. Zboží odesílané v souvislosti s odstoupením od smlouvy v zákonné 14 denní lhůtě musí být v obalu, který zabrání poškození zboží při přepravě, nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s dokladem o koupi.

4.6. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k jeho vyzkoušení. Prodávající má nárok na náhradu nákladů vzniklých v souvislosti s vrácením zboží a uvedením zboží do původního stavu. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

4.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

4.9. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě nedostupnosti zboží, výrazné změny nákupní ceny zboží, zejména v případě náhlého oslabení koruny. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

 

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. Doprava je zajištěná smluvními dopravci DHL, GLS a řídí se přepravními podmínkami dopravců. Zboží je možné doručit na území České republiky.

5.2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží a to je následně vráceno prodávajícímu, je kupující povinen uhradit skutečné náklady za dopravu ke kupujícímu a zpět k prodávajícímu. Náklady za zmařenou dopravu je kupující povinen uhradit i v případě, když byla doprava při koupi zboží poskytnuta prodávajícím zdarma. Dále je kupující povinen uhradit náklady na balné ve výši 200 Kč a náklady spojené se skladováním a expedicí zboží.

5.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a sepsat o tom zápis. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Obsahuje-li zásilka sklo nebo zrcadlo, je nezbytné toto rozbalit a zkontrolovat vždy. V případě poškození zboží pod neporušeným obalem, je třeba ze strany kupujícího dokázat, že zboží bylo poškozené již při převzetí. Kupující je povinen do sedmi dnů od převzetí zásilky zkontrolovat její obsah a případné závady nahlásit prodávajícímu.

5.6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

5.7. Dodávané zboží může být dodáváno pod jiným názvem, než je uvedeno v internetovém obchodě (např. z důvodu změny názvu u výrobce), s tím že kvalita, popis, vlastnosti i vzhled zboží koresponduje s nabídkou uvedenou v internetovém obchodě, pouze se liší název zboží.

5.8. Pokud je zboží dodáváno na europaletě, je kupující povinen europaletu obratem vrátit dopravci. Pokud europaleta nebude dopravci vrácena, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náhradu za nevrácenou europaletu.

5.9. Zboží, které je v okamžiku objednání uvedené jako "skladem", posíláme co nejdříve, nejpozději do 14 pracovních dnů. Doba doručení závisí na kapacitě dopravců. U zboží, které není "skladem" nebo se vyrábí na objednávku je uvedena předpokládaná doba dodání. (Můžeme doručit do...) Uvedené datum je pouze orientační, skutečná doba dodání se může lišit. Kupující tedy bere na vědomí, že se na toto zboží nevztahuje zákonná doba dodání do 30 dnů. V případě osobního odběru vás o termínu dodání budeme informovat.

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné

- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá

- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy

- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3. Ustanovení uvedená v čl. 6.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.4. Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

6.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží nebo okamžik, kdy prodávající obdržel podklady pro vyřízení reklamace vyžádané od kupujícího.

6.6. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

6.7. Běh lhůty pro vyřízení reklamace je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro její vyřízení, zejména fotodokumentaci, označení reklamovaných dílů dle montážního návodu apod. Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

6.8. Reklamace je možné uplatňovat písemně na adresu elektronické pošty prodávajícího: reklamace@nakupujnabytek.cz

6.9. Další práva a povinnosti stran souvisejících s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád.

 1. KUPUJÍCÍ, KTERÝ NENÍ SPOTŘEBITELEM

7.1. Není-li kupující spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, nevztahuje se na něj ustanovení čl. 4.2 obchodních podmínek.

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz.

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10.3. Kupující souhlasí se zasíláním dotazníku Biano star (viz níže)
10.4. K získávání hodnocení nákupů využíváme službu BianoStar poskytovanou společností Biano s.r.o., 04146905, se sídlem Křižíkova 148/34, Karlín, 186 00 Praha 8.
10.5. Při zpracování osobních údajů působíme v roli správce osobních údajů a poskytovatel služby jako zpracovatel.
10.6. V souvislosti se službou jsou zpracovávány osobní údaje v rozsahu emailové adresy, telefonního čísla, které uvedete v objednávce, a dále v rozsahu IP adresy, informací o zakoupeném zboží, objednávce a obsahu hodnocení, které sami zveřejníte. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zaslání formuláře pro získání hodnocení, jeho analýzy a vytvoření statistik nebo souhrnných hodnocení eshopu a nabízených produktů. Tyto statistiky a souhrnná hodnocení neobsahují osobní údaje.
10.7. K zapojení do hodnocení dochází v souladu s právními předpisy na základě provedení nákupu v eshopu a současně na základě neodmítnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů.
10.8. Zpracování osobních údajů můžete kdykoli odmítnout pomocí příslušného odkazu uvedeného ve všech souvisejících emailových sděleních. Proti zpracování můžete také vznést námitku pomocí našich běžných kontaktních údajů. Případným neudělením hodnocení není nijak dotčena možnost užívat náš eshop v plném rozsahu.
10.9. Pokud zpracování osobních údajů odmítnete, nebudou nadále zpracovávány s výjimkou případů, kdy je ke zpracování jiný zákonný důvod (včetně plnění povinností vyplývajících z právních předpisů, nebo ochrany našich oprávněných zájmů).
10.10. Další informace o zpracování osobních údajů naleznete na [odkaz na zásady zpracování
osobních údajů ve službě]

10.11. Zákazník souhlasí s možností zaslání dotazníku spokojenosti společnosti Favi online s.r.o., tato možnost lze odmítnout v procesu dokončení objednávky.

 1. DORUČOVÁNÍ

11.1. Doručování dokumentace probíhá výhradně elektronicky na emailovou adresu kupujícího.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Kontaktní údaje prodávajícího jsou uvedeny na webové stránce www.nakupujnabytek.cz

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou účinné ode dne 16.10.2023

 

×

Splátková kalkulačka ESSOX